ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza HA-WER Szolgáltató Kft, mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.villma.eu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető, szálláshely és nyaraló megosztó szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A Szolgáltató

Név: HA-WER Szolgáltató Kft.

Székhely: 7696 Hidas, Radnóti Miklós utca 2.

Levelezési cím: 7696 Hidas, Radnóti Miklós utca 2.

WEb: villma.eu

Adószám: 28980764-2-02

Közösségi Adószám: HU28980764

Cégjegyzékszám: 02-09-085552

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.02-09-085552

E-mail: info@villma.eu

A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Neve: InfoNetfort Kft.

Címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. 4/25

 1. A Szolgáltatás tárgya

A Honlap célja, hogy kapcsolatfelvételi lehetőséget, platformot biztosítson, regisztrációval rendelkező szállástulajdonosoknak, szállás használóknak, hogy azokat elcseréljék, megosszák egymással.

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és menete

  1. Regisztráció

A Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele minden esetben előzetes regisztrációhoz van kötve Felhasználó részéről.

A regisztrációt a honlapon keresztül kell kezdeményezni a „Fiókom” menüpontra kattintva, a kért felhasználói adatok megadásával.

A regisztráció során el kell fogadnia bekattintással a Felhasználónak jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Felhasználónak a regisztrációs adatok rögzítését megelőzően a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette regisztrációját és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az adat módosítását Szolgáltatónál.

  1. Előfizetés

Az első 200 regisztrált és szállást feltöltött felhasználóig mindenki díjmentesen veheti igénye a Honlap szolgáltatásait, addig fizetési kötelezettsége nincs. A Felhasználóknak ezt követően szolgáltatási díjat kell fizetnie.

  1. A szálláshely megosztás szabályai

A Felhasználók a saját, illetve közeli hozzátartozójuk szálláshelyét tölthetik fel a honlapra. (A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. alapján közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.)

A Felhasználó a „Fiókom/ Szállásaim” menüpont alatt tudja feltölteni a cserére kívánt szálláshelyet a „Szállás feltöltése” gombra kattintva. A Felhasználónak meg kell adnia többek között a szállás nevét, típusát, címét, szobák számát, a vendégek maximális mennyiségét, a szálláshely leírását. A Felhasználó megjelölheti, hogy a kér-e kauciót a szálláshelye lefoglalása esetén.

Az feltöltés után a Szolgáltató ellenőrzi a feltöltést és az engedélyezése után jelenik meg a szálláshely a Honlapon a többi Felhasználó számára.

Az adott szállás adatlapján található Foglaltsági táblázatban jelölhető meg, mely időpontokban foglalt a szállás, valamint, hogy hány napra lehetséges foglalni.

A szálláshely adatlapján lehetőség van fényképek feltöltésére és szállás opciók megadására.

A Felhasználó által kedvelt szálláshelyet feltöltő Felhasználó kap egy értesítést emailben a Szolgáltatótól. Amennyiben a szálláshely tulajdonosa is talál a másik Felhasználó szállásai közt olyat, ami neki tetszik és megnyomja a szálláshely adatlapján a "Tetszik a szállás" gombot, akkor elérhetővé válnak egymás számára a Felhasználók elérhetőségei. Ezek valamelyikén vehetik fel egymással a kapcsolatot a Felhasználók, hogy megbeszéljék egymással a nyaralás, a csere részleteit.

Szolgáltató oldalán található dokumentumtárból letölthető „átadási elismervény kaució tárgyában” használata a Felhasználók önkéntességén alapul.

A szállást foglaló Felhasználó az idegenforgalmi adót köteles megfizetni a helyi adókról szóló 1990. évi törvény 30.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

  1. Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató egy platformot és lehetőséget biztosít mindazok számára, akik szívesen cserélnék el másokkal nyaralójukat, szálláshelyüket. Szolgáltató nem áll kapcsolatban egy regisztrált felhasználóval sem, a nyaralókat nem ellenőrzi.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • a feltöltött adatok valódiságáért és naprakészségéért,

 • a felhasználók személyazonosságáért,

 • az esetleges lemondásokból adódó bevételkiesésekért,

 • a nyaralókban okozott bármilyen kárért,

 • a Felhasználók közötti jogvitákért, a teljesítésért.

  1. Megrendelés, fizetés és ajánlati kötöttség

A 2021. december 31-ig tartó ingyenes időszakot követően a honlapon fizetendő előfizetésre irányadó szabályok szerint, a fizetést követően Felhasználó automatikusan jogosult lesz a szolgáltatás igénybevételére.

Az előfizetés fizetési kötelezettséget von maga után.

Az elfogadott és teljesített megrendelése alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

  1. Fiók törlése

Felhasználó a regisztrációja után fiókja törlését a Honlapon kezdeményezheti. A fiók törlése esetén a Szolgáltató a már kifizetett előfizetés díját nem téríti vissza Felhasználó számára.

Szolgáltató törli azon Felhasználó fiókját, akinek szállásáról az adott értékelések alapján kiderül, hogy a Honlap szellemiségét, jelen ÁSZF előírásait megsérti.

Amennyiben a Felhasználó a fiókját törli, de már megegyezett más Felhasználóval a cserében, akkor a rá eső kötelezettségeket teljesítenie kell.

 1. A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok a díjmentes időszakot követő előfizetéseke vonatkozóan

  1. Elállási és felmondási jog

Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően.

A szolgáltatás teljesítésének jellegére és tartalmára tekintettel, Szolgáltató a regisztrációt követően a szolgáltatást teljes mértékben teljesíti, mivel a honlap teljes tartalma elérhetővé válik a Felhasználónak, így Felhasználót a regisztrációt követően nem illeti meg a 14 napon belüli felmondási jog.

Emellett azonban Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azzal a megkötéssel, hogy ha már megegyezett más Felhasználóval a cserében, akkor a rá eső kötelezettségeket teljesítenie kell.

  1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a 2-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602

Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507‐154

Fax száma: (72) 507‐152 Elnök: Dr. Bodnár József E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501‐

525, (76) 501‐500 Fax száma: (76) 501‐538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324‐976,

446‐354, 451‐775 Fax száma: (66) 324‐976 Elnök: Dr. Bagdi László E‐mail cím:

bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma:

(46) 501‐091, 501‐870 Fax száma: (46) 501‐099

Elnök: Dr. Tulipán Péter E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488‐

2131 Fax száma: (1) 488‐2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E‐mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12. Telefonszáma: (62) 554‐

250/118 mellék Fax száma: (62) 426‐149

Elnök: Dr. Horváth Károly E‐mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6. Telefonszáma: (22)

510‐310

Fax száma: (22) 510‐312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E‐mail cím: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma:

(96) 520‐202; 520‐217 Fax száma: (96) 520‐218

Elnök: Horváth László E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500‐

735 Fax száma: (52) 500‐720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.

440. Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék Fax száma: (36) 323‐615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E‐mail cím: hkik@hkik.hu

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510‐610 Fax száma: (56) 370‐005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34)

513‐010 Fax száma: (34) 316‐259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520‐

860 Fax száma: (32) 520‐862 Elnök: Dr. Pongó Erik E‐mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8. Telefonszáma: (1)‐474‐7921

Fax száma: (1)‐474‐7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501‐

000 Fax száma: (82) 501‐046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E‐mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180 Fax száma: (42) 420‐180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25. Telefonszáma: (74) 411‐

661 Fax száma: (74) 411‐456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E‐mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312‐

356 Fax száma: (94) 316‐936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429‐

008 Fax száma: (88) 412‐150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550‐

514 Fax száma: (92) 550‐525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezésére.

 1. Egyéb rendelkezések

  1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

  1. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 09. 09.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:https://www.villma.eu/hu/aszf

Ne maradj le semmiről!

Folyamatosan frissülő szállások és programok!